bia2

'Những vị vua trẻ trong sử Việt' (Young Kings of Vietnamese's History) by Kim Đồng Publishing House

Creative Director: Vũ Xuân Hoàn

Illustrator: Xuân Lam

 

'Những vị vua trẻ trong sử Việt' (Young Kings of Vietnamese's History) by Kim Đồng Publishing House

Creative Director: Vũ Xuân Hoàn

Illustrator: Xuân Lam

 

IMG_9435